Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.7. do 2.8. 2015

karty

Milí přátelé,

máme tady polovinu léta, červenec nám již pomalu končí a naši andělé by nám chtěli říci, že v tomto období potřebujeme uvést do rovnováhy vše, co nebylo v rovnováze. Ať už se to týká našeho vnějšího života – tj. vztahů, kariéry, financí, domova, nebo našeho vnitřního života – péče o své fyzické tělo, péče o své emoce, naplnění zanedbávaných potřeb, uvolnění potlačovaných pocitů, vyjadřování nevyjádřeného apod.
Věci, které dosud byly v nerovnováze, je třeba opět vyrovnat, a to především naším vlastním přičiněním. V první řadě musíme sami rozhodnout o tom, co uděláme nebo neuděláme. Sami musíme učinit rozhodnou volbu a podle ní se také zařídit – nečekat, až nastanou podmínky, které nám to umožní, nebo až nám to někdo jiný schválí a dovolí. A samozřejmě – musíme to také opravdu chtít. Pokud něco doopravdy nechceme, tak bez ohledu na to, co říkáme a co se snažíme vysílat do Nebes, nikdo – ani andělé a Bůh – nemůže nic udělat, protože to není v souladu s naší skutečnou svobodnou vůlí. Pokud tedy v našem životě pokračují nějaká omezení, může to být i proto, že je v určitém smyslu chceme, jakkoli se to zdá být nelogické a jakkoli to může odporovat tomu, co si myslíme. Skutečná přání v našich srdcích nemusejí vždy odpovídat tomu, co je náš rozum považuje za nejlepší. Pokud se rozumově rozhodujeme např. odejít ze vztahu, ale pocitově přitom toužíme zůstat v něm, vždy rozhodují pocity, protože právě ty vyzařujeme ven do světa a do Vesmíru a právě ty k nám nadále přitahují stejnou energii. Je jedno, co říkáme, že chceme; pokud to není v souladu s našimi skutečnými pocity, rozhoduje to, co uvnitř cítíme. Andělé nás tedy vedou k tomu, abychom se nebáli si přiznat, co opravdu cítíme a co opravdu chceme, i kdyby to měl být pravý opak toho, čemu jsme věřili. Logické a rozumové soudy v tom nehrají žádnou roli. Andělé chtějí, abychom k sobě byli upřímní. Je jedno, že to bude nelogické, nerozumné, možná až nepřijatelné. Přesto je třeba, abychom se smířili s tím, že prostě něco takového cítíme a že to ve svém srdci nosíme. Pocity nelze soudit rozumem a nemáme se o to ani pokoušet. Právě neustálá snaha kontrolovat city rozumem je jedním z míst, kde ztrácíme zbytečně spoustu energie. Na upřímném připuštění si svých pocitů není nic špatného. Míváme však z toho strach a naši andělé nám mohou pomoci zařídit vše tak, abychom mohli být v souladu se svým srdcem, dali průchod všemu, co jsme v sobě dusili, a přitom nezpůsobili nic, co bychom nechtěli. Je v pořádku se uvolnit a přestat se pořád kontrolovat. Náš rozum je přesvědčen, že musí mít neustále všechno pod kontrolou. Život se ale nedá řídit lidským rozumem – je to nespoutaná síla, která věčně proudí a všechno vždy zařizuje tak, abychom vždy byli v pravý čas na pravém místě, tak, aby se splnilo vše, co se splnit má. Rozum je náš dobrý služebník, jedná-li se o racionální rozhodnutí, zdravé a objektivní úsudky v určitých oblastech, hodnocení a analýzu věcí, které je třeba rozebrat a podívat se na ně hlouběji… ale to všechno je jen malá část veškeré existence. Všechno nespadá pod vládu rozumu. A snažit se vládu rozumu aplikovat na city, život nebo něco jiného, co rozum nemůže mít pod kontrolou, znamená plýtvat svou energií a zbytečně se cítit frustrovaní. Osvoboďme se tedy od svého nutkání všechno ovládat a uvědomme si, že věci, které nemáme pod kontrolou my, má pod kontrolou Bůh/Vesmír. A ten, protože nás tady potřebuje a chce pro nás jen to nejlepší, abychom mohli co nejlépe konat své poslání, vždycky všechno zařídí dokonale, a to nejen pro nás, ale i pro mnoho dalších bytostí, jichž se to týká. Mnozí z nás již určitě zažili, že se jim něco nesplnilo podle očekávání, ale poté se to splnilo nějak jinak, přičemž výsledky mohly překonat naše představy a kromě toho, že výsledek potěšil a významně obohatil nás, potěšil a obohatil také mnoho dalších, na které bychom v souvislosti s naším plánem vůbec nepomysleli. Věřme tedy Bohu/Vesmíru a jeho nekonečné moudrosti, protože ta ví nespočetněkrát líp, co je opravdu to nejlepší pro nás i pro všechny ostatní. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.
První kartou pro tento týden je Pomocník Hojnosti. Je to karta, která může představovat osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo stálý, věrný, spolehlivý a také důsledný, pokud jde o práci, kterou je třeba vykonat a dokončit. Rovněž dodržuje sliby. Takováto osoba nám může být nyní nápomocná, a tak se nebojme ji požádat o radu nebo asistenci. Tato karta nás však také může vybízet k tomu, abychom sami byli takoví, abychom stáli za svými slovy, abychom nic neodkládali a udělali to, co je třeba udělat, abychom byli věrní nejen druhým, ale především sami sobě a svým hodnotám a nedělali věci, které podrývají naši sebeúctu. Jestliže takové věci děláme, je to vybídka k tomu, abychom se upřímně sami sobě zavázali, že ochotně zapracujeme na změně.
Co se týká situace, vypovídá tato karta o fyzickém konání, fyzických krocích, které je třeba udělat, úkolech, které je třeba splnit, a také o potřebě toto všechno zorganizovat a vytvořit si plán. V souvislosti s poselstvím andělů pro tento týden to může také znamenat uspořádat si své každodenní úkoly tak, abychom napravili nerovnováhu způsobenou jejich přemírou nebo špatnou organizací, a udělali se svým rozvrhem a aktivitami něco, co nám s tím pomůže.

Druhou kartou je Trojka Citů, která vypovídá o radosti, oslavách a šťastném společenství. Pro některé z nás to může znamenat oslavy událostí jako je svatba, narození dítěte nebo těhotenství, povýšení v práci a jiné podobné události. Je to čas, který máme trávit s našimi přáteli, rodinou nebo jinými dobrými lidmi, s nimiž se cítíme šťastní a přijímaní.
Tato karta může poukazovat na potřeby v rámci našich vztahů, protože často věnujeme hromadu svého času těm z nich, které jsou spíše o pomoci (a tedy vlastně o “práci”) než o radosti. Přestože je důležité pomáhat druhým a věnovat se jim, když to potřebují, nesmíme zapomínat pečovat také o ty vztahy, v nichž problémy nejsou, ale které nám přinášejí radost, uvolnění, zábavu a šťastné pocity. Je naprosto v pořádku bavit se, i když se jiní lidé trápí – což si bohužel často nemyslíme, a pak končíme frustrovaní a nešťastní, protože trávíme veškerý svůj čas prací nebo pomocí v domnění, že na druhých záleží víc než na našem štěstí. Potřebujeme si uvědomit, že budeme-li jen dávat, nakonec skončíme vyčerpaní a nebudeme moci pomáhat vůbec nikomu. Nastolme tedy rovnováhu mezi vztahy, v nichž pomáháme, a vztahy, v nichž si užíváme. Je to důležité! Naše radost a zábava není nic podřadného, co by mělo čekat na konci řady, dokud napřed nevyřídíme všechny problémy! Ne! Radost, zábava a dobrá, příjemná společnost jsou naprosto nezbytné stejně tak jako potřeba našeho těla mít zdravé jídlo, dobrou hygienu a další věci, které bychom si nedovolili neudělat.
Rozhodněme se tedy vědomě, že si už nedovolíme zanedbávat sami sebe a své citové a společenské potřeby. Mějme na paměti, že když budeme frustrovaní, vyčerpaní a otrávení neustálým dáváním, nikoho to příliš šťastným neudělá. Péče o svůj vlastní život a naplňování svých potřeb a přání je tedy v nejlepším zájmu nejen našem, ale i všech těch, kterým pomáháme a kterým ještě pomáhat budeme.

Třetí kartou pro tento týden je Trojka Hojnosti. Je to karta radostných činností, během nichž dáváme prostor své tvořivosti. Mohou to být různé věci – psaní, kreslení, malování, sochařství, modelování, fotografování, dekorace domova, šití, zkrášlování sebe samých, výroba šperků, nebo i úklid svého prostředí. Důležité je dělat tyto věci nikoli proto, aby na to druzí lidé něco dobrého řekli, ale čistě pro svůj vlastní dobrý pocit a duševní spokojenost. Ve víru každodenních úkolů a povinností můžeme na tvořivou činnost zapomínat. Nebo ji můžeme potlačovat v domnění, co by na naše výtvory řekli druzí. I to může být důvodem naší nespokojenosti a frustrace. Kromě trávení času v radostné společnosti se tedy věnujme také radostným činnostem – ať už s někým nebo o samotě. Dejme na své pocity. Ty nám řeknou, co by nás nejvíce naplnilo. Kromě toho však tyto činnosti mohou svést dohromady naše cesty s lidmi, s nimiž své zájmy sdílíme – a může nám to tedy přispět i k vybudování nových radostných vztahů!

SHRNUTÍ

Všechny tři karty společně vypovídají o tom, jak důležité je nyní postavit se sami za sebe a za své potřeby a začít je opravdu naplňovat. Nestačí to jen říct, je třeba to také dělat. Ať už tedy cítíme, že potřebujeme změnit či naplnit cokoli, máme si dát nyní sami zelenou. Přestaňme čekat, až nám to dovolí někdo jiný. Péče o sebe a své fyzické i duševní potřeby je prvořadá za každých okolností, přestože nás dlouho učili, že přednější jsou vždy druzí a jejich potřeby. My však nejsme perpetuum mobile, abychom mohli pouze vydávat energii, aniž bychom přitom něco přijímali. Věnujme se tedy přednostně tomu, co nám energii dodává, a o to lépe se pak budeme moci postarat o vše, na co nyní nemáme dost sil (částečně kvůli sebezanedbávání).

Dovolme si chtít zdravé vztahy, které nebudou jen o pomoci (třebaže vzájemné), ale také o radosti, blbnutí, zábavě a sdílení příjemných zážitků. Vztahy, v nichž pomáháme, jsou samozřejmě důležité a dobré, ale jsou-li pouze o pomoci, nemohou nám nahradit potřebná přátelství a další vztahy, které potřebujeme jako výživu pro svou duši. Svět nám hned připadá hezčí, máme-li své vztahy vyrovnané. Neznamená to, že bychom pomáhající vztahy měli odsouvat na vedlejší kolej, ale zkrátka je třeba je momentálně vyrovnat dosud zanedbávanými radostnými vztahy. Pamatujme, že hlavním tématem tohoto týdne je napravování nerovnováhy, a toto s tím velmi úzce souvisí. Zbavme se pocitů viny nebo nepatřičnosti jako “Já si tady užívám, zatímco oni se trápí”. Sami víme nejlépe, jak moc nám záleží na blahu všech ostatních bytostí. Pokud však chceme pro ně to nejlepší a chceme jim co nejlépe pomoci, je v první řadě důležité postarat se sami o sebe. To není žádný luxus – je to samozřejmost! Naučme se udržovat zdravou rovnováhu v oblasti péče o sebe a své potřeby, nepodceňovat tyto potřeby ani je neshazovat tím, že jsou méně důležité než potřeby někoho jiného, a buďme tak dobrým příkladem i pro ostatní, kteří možná dosud trpí podobnou nerovnováhou ve svých vlastních životech. Když uvidí, že lze najít zlatou střední cestu mezi pomocí druhým a vlastní spokojeností, (i fakt, že obojí se vzájemně doplňuje a podporuje), mohou se námi inspirovat, a tím vznikne ve společnosti nový, zdravý a všem prospěšný zvyk, díky němuž si budou lidé vzájemně pomáhat a přitom budou sami spokojení. Je to změna, ke které můžeme aktivně přispět tím, že ji začneme praktikovat sami u sebe.. koneckonců, tak je to se všemi změnami, které si přejeme vidět ve světě a ve společnosti.

Všechno dobré, co uděláme sami pro sebe, posílí naši energii a vědomí vlastní hodnoty, což následně začne přitahovat do našeho života energii hodnoty v jiných formách – hodnotné vztahy, peníze, úspěch a všechno možné, o čem jsme si možná dosud mysleli, že toho nejsme hodni. (Když se sami o sebe dobře nestaráme, podvědomě si tím vysíláme zprávu, že nejsme dostatečně hodnotní, a pocity viny vůči svému já nám pak také říkají, že si nezasloužíme nic dobrého – to se pak promítá i v našich pocitech a zkušenostech, v naší energii, která k nám přitahuje tutéž energii zvenčí.) Ale my toho jsme hodni, už proto, že na našem úspěchu závisí úspěch našeho poslání, které je tolik potřebné pro svět! Není to tedy nic sobeckého ani špatného přijímat dobré! A jednáme-li na základě svých upřímných pocitů, nikdy neuděláme nic, co by komukoli mohlo uškodit. Když tedy budeme následovat toto upřímné volání a začneme si prokazovat úctu a vlastní hodnotu prostřednictvím dobrých vztahů, asertivity, příjemných činností, meditací nebo něčeho jiného, zvýší to také naši přitažlivost vůči všemu, co bychom si přáli. Potřebujeme se toho začít cítit hodni. Dokud se budeme shazovat a prokazovat si neúctu sebezanedbáváním nebo škodlivými návyky, nemůžeme čekat, že k nám bude přicházet opak, protože i kdyby nám to Vesmír poslal, zase to od sebe odeženeme pocitem nezasloužení si. Zapracujme tedy na tom, abychom měli sami ze sebe dobrý pocit a přijímali vše dobré s tím nejčistějším svědomím.

Rovněž se nenechme shazovat a vydírat druhými lidmi (“Když mi nepomůžeš, budeš zlý/á”, “Když to neuděláš, tak ti na mně asi tolik nezáleží”, “Když nedáváš dost druhým, tak nemůžeš nic chtít”, “Dobro si musíš zasloužit tvrdou prací / vykoupit utrpením” apod.) nebo také naším vlastním egem a jeho výhrůžkami. Mnozí lidé žijí v utrpení a frustraci kvůli přejatým omezeným přesvědčením, a ta se nám pokoušejí podstrčit mnohdy i s dobrým úmyslem “udělat nás dobrými lidmi”, protože právě to věří, že to znamená. Ale být dobrý člověk neznamená rozdávat se za hranice únosnosti. Dobří lidé jsme vždy, když konáme dobro pro sebe i pro druhé na základě vedení svého srdce. A přestože děláme chyby, nic nám to neubírá na tom, že jsme hodni lásky a dobra. Milujme a ctěme své lidství stejně jako Božství. Obojí je hodno lásky a dobra!
I když se náš odlišný přístup někomu nemusí líbit nebo zamlouvat, vůbec to neznamená, že by to mělo být špatně. Je to jen nezvyk. Lidé byli velmi dlouho zvyklí žít v omezení, chudobě a podřízenosti druhým. Každý z nich to ale může změnit, pokud si to přeje. Pokud ne, jedná se o jeho či její svobodnou volbu, za kterou si nese odpovědnost vždy pouze tato konkrétní osoba. Nenechme se tedy obviňovat za to, že se máme dobře, když jiní se mají špatně. Kdokoli si přeje svůj nešťastný stav změnit, si může vždy říct o pomoc a my mu pomůžeme. Když si svůj stav měnit nepřeje, je to jeho rozhodnutí, ne naše. Neklaňme se tedy citovému vydírání a strachu, že někoho zklameme nebo že budeme vůči někomu nefér, když se budeme mít lépe, a místo toho poslouchejme lásku ve svém srdci, která miluje všechny – včetně nás samých – a vede nás jasně ke všemu, co potřebujeme udělat. Buďme svému srdci a jeho vedení věrní a jednejme tak, jak to po nás upřímně žádá. Zasloužíme si to ♥

* * *

Zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

svět zázraků