Krystalová voda část 1. – co je to informace?

Velmi  mě zaujal citát slavného německého fyzika Maxe Plancka, který objevil základní fyzikální konstantu, dodnes nazývanou Planckova konstanta.  Citát zní: “Jakožto fyzik, tedy člověk, který zasvětil svůj život střízlivé vědě o zkoumání hmoty, jsem zcela jistě mimo podezření, že bych byl snílkem. A přesto na základě vlastních výzkumů atomu prohlašuji: Nic jako hmota sama o sobě neexistuje! Veškerá hmota vzniká a existuje jenom díky síle, která rozkmitává atomové částice a drží je pohromadě až po nejnepatrnější sluneční systém atomu. Protože však v celém vesmíru neexistuje žádná inteligentní ani věčná síla – lidstvu se nikdy nepodařilo sestrojit vytoužené perpetum mobile – musíme za touto silou předpokládat vědomého ducha. Tento duch je původcem vší hmoty. Tím skutečným a opravdovým není viditelná, leč pomíjivá hmota, nýbrž neviditelný, nesmrtelný duch”. Informace není ani energie, ani hmota, spíše je třeba ji chápat jako “duchovní ideu, duchovní koncepci nebo duchovní impulz”.
Slovo “informace” pochází z latinského informare, což znamená dávat tvar, formovat, tvořit.  “Informaci” tudíž můžeme vzít doslova jako něco, co “dává do formy’, utváří, uspořádává a řídí vývoj. V kostce řečeno: Z duchovního zdroje je šířena a řízena síla, která tvoří hmotu a drží ji pohromadě.

U drahých SONY DSCkamenů rozlišujeme tyto druhy informací:

Základní informace
Základní informace příslušného kamene obsahuje ony faktory, které podněcují určité částice k tomu, aby se uspořádaly a spojily tak, že vznikne tento kámen. Minerály a drahokamy nevznikají náhodně! Určité minerály, jako například turmalín, jsou tak složité, že zkrátka nemohou vzniknout “náhodně” – a přesto se tato náhoda objevuje znovu a znovu. Kameny tedy musejí obsahovat jakousi informaci, která je zformuje.

Vývojová informace
Každý kámen prochází ve svém vývoji určitými fázemi, například ochlazováním, selekcí a koncentrací (magmatická tvorba), rozkladem a novým utvářením (sekundární formování) nebo přeměnou pod tlakem a horkem (metamorfní formování). Takže i vývoj kamene je určen jistými informacemi, které v něm zůstávají uchovány.

Strukturní informace
Částice, z nichž jsou drahokamy a minerály složené, se snaží co nejlépe vyplnit prostor, který mají k dispozici. Z tohoto usilování vznikají určité vzory, principy uspořádání a struktury, které tkví v kameni jako typické charakteristické informace.

Substanční informace
Každý prvek a každé spojení prvků v určitém kameni s sebou přináší vlastní informace. Tyto substanční informace určují typické chování různých chemických látek a tím i základní vlastnosti kamene jako tvrdost, hustotu, průhlednost, štěpitelnost aj.

Barevná informace
Barvy jsou části světelného spektra, a tudíž specifické vlastnosti energie. Jako takové vymezují fyzikální, chemické a biologické procesy, a působí dokonce na duševní a duchovní oblast všech tvorů. Barevné informace jsou proto určující pro veškeré přírodní formy.