Vážení zákazníci.

Dovolujeme si vás touto formou informovat o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete v souvislosti s nákupem v našem eshopu na adrese: https://nandi-shop.cz, zastoupené prodávajícím Marcela Mikeštíková , IČ:75675030,  se sídlem/místem podnikání: Bedárna II 165, 763 17, Lukov, který je zapsán v Živnostenském rejstříku (Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína).

Poskytnutím těchto informací plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce vámi poskytnutých údajů je Marcela Mikeštíková , IČ:75675030. Ve věci zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@nandi.cz

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě dokončení objednávky či registrace (uživatelský účet) prostřednictvím naší internetové stránky https://nandi-shop.cz zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje:
–      jméno a příjmení
–      adresa
–      telefonní číslo
–      e-mail
–      vaše IP adresa
–      cookies.

V případě registrace k odběru newsletteru (obchodních sdělení) zpracováváme tyto osobní údaje:
–      jméno a příjmení
–      e-mail
–      cookies.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získané v souvislosti s dokončením objednávky zpracováváme za účelem naplnění kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. S ohledem na charakter nemůžeme kupní smlouvu naplnit , aniž byste nám poskytli tyto údaje:
–      jméno a příjmení
–      adresa
–      telefonní číslo
–      e-mail

Tyto osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů (ochrana našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení nebo pokud v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V případě, kdy nám poskytnete osobní údaje a souhlas se zasíláním obchodních sdělení využíváme vaši e-mailovou adresu. Prostřednictvím těchto „newsletterů vás informujeme o novinkách na našem webu, nových službách či nabízených výhodách.

Informujeme vás, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GPRD proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů. Námitku můžete adresovat na e-mail: gdpr@nandi.cz.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním příjemcem vašich osobních údajů je naše společnost. S ohledem na povahu námi nabízeného zboží, které vám na základě vaší dokončené objednávky budeme zasílat, budeme osobní údaje poskytovat v nezbytném rozsahu poskytovat:
–      provozovatelům poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby
–      provozovatelům poskytujícím možnost úhrady vaší objednávky prostřednictvím tzv. platební brány
–      osoby poskytující daňové a účetní služby
–      státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou k poskytnutí zboží nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků plynoucích z uzavřené smlouvy. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému eshopu nandi-shop.cz, v elektronickém účetním systému,  případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

V případě dokončené objednávky jsou vaše osobní údaje rovněž zpracovávány v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře – faktura), který bude uložen v sídle naší společnosti.

Archiv je zabezpečen bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

Práva subjektů údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla nebo emailem na adresu gdpr@nandi.cz. V odvolání souhlasu prosím uveďte jméno, příjmení, datum narození a adresy trvalého bydliště. V odvolání postačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený prodávajícímu Marcele Mikeštíkové , IČ:75675030 ke zpracování mých osobních údajů.“

Přesto jsme nadále oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

V případě, že váš souhlas odvoláte vás informujeme, že není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu.

Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR.

Máte právo podat proti nám jako správci osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/ – čl. 77 GDPR).

V případě, kdy se rozhodnete tyto práva využít jsme povinni ověřit, zda jste osobou, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

COOKIES

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu naší stránky. Upozorňujeme, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

Při návštěvě  webového rozhraní nandi-shop.cz je zaznamenávána vaše IP adresa, délka návštěvy stránky, a vstupní stránka. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem, protože vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Pro zpracování cookies využíváme služby

  • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
  • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Citlivé osobní údaje nezpracováváme.

Tato informace je dostupná elektronické podobě na našich internetových stránkách https://nandi-shop.cz

21. května 2018.