Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.1. 2016

karetní výklad

Milí přátelé,

máme tady poslední lednový měsíc, během kterého se planeta Merkur navrátí zpět do fáze přímého směru, což znamená, že se uvedou do pohybu také věci, které nějakou dobu stagnovaly, a dá se do pořádku to, v čem fáze retrográdní nadělala paseku. Měla by se zlepšit komunikace mezi lidmi, ale také komunikace dopravní a další. Bez ohledu na to, jak moc sledujeme planetární vlivy, se nám však dostane příležitostí pohnout se směrem kupředu a dořešit to, co je třeba.
S následně nastupujícím únorem nastupuje také téma lásky a partnerství. Nejen se svátkem sv. Valentýna, který někteří slaví a někteří nikoli, ale i kvůli energiím tohoto období, které nás v rozvíjení lásky a upevňování partnerství významně podpoří a pomohou nám s věcmi, které je třeba udělat, abychom si k naplnění v této oblasti mohli napomoci. A protože v jakémkoli čase můžeme na své schopnosti dávat a přijímat lásku zapracovat, budeme k tomu vedeni i v tomto týdnu, protože si tak přispějeme k hezkým, potěšitelným zážitkům v následujícím období.
Oslavujme lásku ve všech jejích podobách, važme si jí, rozvíjejme ji sami v sobě a nechme vnější svět, aby ji odrážel zpět k nám. Cokoli cítíme, že je třeba změnit, abychom toho dosáhli, to udělejme – bez váhání ,bez pochybností a bez výčitek. 

– Magda<

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.<

První kartou pro tento týden je karta Velké Arkány s názvem Spravedlivá rozhodnutí. Týká se otázky rovnováhy a vyváženosti – například pokud jsme nějakou dobu tvrdě pracovali, máme plné právo dopřát si odpočinek, který potřebujeme. Dále je také o uvědomění si svého práva na lásku, úctu, spokojenost a hojnost v jakémkoli ohledu, které jsme si možná dříve upírali, ať už z jakéhokoli důvodu.
Tato karta je však významným poselstvím zejména pro ty, kdo vnímají nějakou neférovost ve svém životě. Je-li skutečná a dochází-li (nebo došlo-li) tedy skutečně k nějakému neférovému jednání, budeme v tomto čase pracovat na tom, abychom se s tím vypořádali a uvedli věci na pravou míru. Nemáme se však zaplétat do zbytečných dramat. Kde je třeba něco vysvětlit, tam věci vysvětleme, ale nenechme se zatahovat do bojů o pravdu a moc. Udělejme maximum pro vysvětlení či nápravu situace, ale pak s čistým svědomím odejděme a ponechejme vše přirozenému vývoji.  
Nenechme se vydírat druhými lidmi, kteří nám nutí jakousi “povinnost” se před nimi obhajovat a všechna svá rozhodnutí jim předkládat ke schválení, než si dovolíme něco udělat. Nejsme povinni podřizovat svá rozhodnutí jiným, pokud cítíme, že je naše volba v souladu s naším vnitřním vedením, jež má na srdci vždy to nevyšší dobro všech. Být ohleduplní je sice důležité, ale podřizovat se druhým nemá s ohleduplností v jejím dobrém slova smyslu nic společného – je to utlačování sebe samých, kterým sobě ubližujeme a kterým druhé lidi utvrzujeme v nezdravém přesvědčení, že mají moc a vládu nad naším životem a že mohou dosahovat svého tím, že budou strašit druhé odmítáním, hněvem či svými soudy. A to nikomu nepomůže. Odmítnout se podřizovat jiným je naprosto v pořádku, cítíme-li, že jejich přání či žádost není v souladu s tím, co cítíme jako správné. A tato karta je pro to potvrzením. Jednejme v souladu s tím, co cítíme jako správné, a nemůžeme udělat chybu – byť by některé důsledky či reakce mohly zdánlivě vypovídat o opaku. Je třeba zbavit se nesvobody způsobené strachem z druhých a věřit v Moudrost, která nás vede skrze naši intuici.

Druhou kartou je Strážce Hojnosti, která může znamenat osobu nebo situaci. Ohledně situace vypovídá o období úspěchu, dosažení cílů, naplnění a zvládnutí svých záležitostí. Pro některé může být příslibem nové kariérní příležitosti.

Jako člověk je to pak někdo velmi schopný, profesionální a úspěšný, kdo stojí nohama pevně na zemi, má věci ve svých rukou a umí se těšit ze života. Taková osoba nám může být v tomto období nápomocná, také to však může znamenat, že máme sami v sobě rozvinout tyto vlastnosti a stavět se do pozice úspěšných, schopných lidí, a nikoli bezmocných obětí.
V souvislosti s první kartou také znamená, že si můžeme klidně dopřávat to, co nás těší, a užívat si výsledků svých činností, když víme, že jsme jednali férově a že naše dílo je dobré. Kdo je zvyklý si vymanipulovávat to, co chce, těžko se bude cítit spokojený, neboť i když získá to, co chtěl, je si vědom toho, že to nevzešlo z pozice vědomí dostatku a dobrého díla, ale ze strachu a snahy mít všechno pod kontrolou. Pokud tedy něčí úspěch není podložen skutečně hlubokými hodnotami, z nichž právě vychází pocit naplnění, jsou dotyční tímto vedeni k přehodnocení svých postojů a způsobů, jakými úspěchu dosahují.Vymanipulovaný úspěch (v jakékoli formě, např. i něčí city) ve snaze pojistit si, že všechno bude tak, jak chceme, není skutečný úspěch a opravdové štěstí nikomu nepřinese. Nemusí se přitom jednat jen o “velké prohřešky” jako podvody a lži a citovou manipulaci či vydírání (“Když neuděláš to a to a nebudeš takový/á a takový/á, nebudu tě mít rád/a, budu se na tebe zlobit, atd.”), ale i zdánlivě nevinné “postupy”, jimiž se snažíme ovládat průběh věcí, protože si myslíme, že sami víme nejlépe, jak by věci měly být. Tento dojem však vychází z ega a nic z toho, co si vymýšlí ego, nevede k naplnění ani ke štěstí.

Třetí kartou pro tento týden je opět karta Velké Arkány, tentokrát s názvem Loučení. Je to karta, která nese poselství o proměnách, často spojených s konci, v nichž se skrývají nové začátky. Máme-li v životě věci, osoby, vztahy, negativní návyky, tíživé pocity nebo jiné věci, které víme, že potřebujeme nechat jít, bude nám toto období velmi nápomocné. Krásně to navazuje na úvodní poselství o období lásky a partnerství, které nám přinese únor, protože jak bychom se mohli z radostí lásky těšit, kdybychom nejprve nepropustili to, co nám v tom brání? Je to logické a smysluplné vedení k oproštění se od všeho, co nás dosud svazovalo a bránilo nám být sami sebou.

Protože je to z části karta smutku nad konci a nad tím, co necháváme za sebou, je toto období příhodné pro oplakání všeho, co jsme dle svého vnímání ztratili, snů, které se nám nesplnily, věcí, které jsme pokazili, atd. Přestože hluboko uvnitř víme, že všechno je vždy tak, jak má být, a že věci nemusí být takové, jak je sami vnímáme, náš smutek je skutečný a je třeba mu poskytnout prostor, tak jako každému pocitu. Nezáleží na tom, co a jak bylo, nebo jestli to bylo opravdu tak, jak to vnímáme – jde výhradně o naše pocity a jejich léčení. Je jedno, jaká je pravda, důležitý je nyní náš pocit a to, co v nás zanechává. Jakákoli bolest nebo stesk se nyní z našeho srdce chystá odejít a my jí musíme otevřít dveře. Záležitosti s těmito pocity spojené nemáme myšlenkově řešit – jediné, co nás bude zajímat, budou naše pocity a jejich propuštění.

SHRNUTÍ
Toto období nás připravuje na otevření našeho srdce v mnoha různých směrech. Ať už ve svém životě řešíme cokoli, v tomto období si budeme uvědomovat, co je skutečné důležité, budeme uvádět své postoje a jednání do souladu s tím, co opravdu chceme a co cítíme jako správné, uskutečníme změny, které jsme chtěli již dříve podniknout, a rozloučíme se s tím, co nás dosud bolelo, zraňovalo a tížilo. Kdo si přeje žít v lásce, potřebuje ze svého nitra i vnějšího života propustit to, co láskou není a co lásku neodráží. Je to přitom o lásce ke všemu a ke všem, i k sobě samým. Pokud si dobrovolně držíme v životě někoho nebo něco, co nám ubližuje, můžeme se toho pustit a nechat to jít. Nic se nám nestane. Naši andělé jsou s námi a vedou nás přesně tak, jak je to nejlepší pro všechny zúčastněné. Je však důležité toto vedení poslouchat a jednat v souladu s ním.
Nemějme strach, když s námi nebude někdo souhlasit a když nám naše nápady na změny někdo neodkýve. Nejsme tu proto, abychom se zavděčovali všem ostatním a jejich představám o tom, jak bychom měli žít. Snaha druhých nás ovládat (stejně jako naše snaha ovládat je) vychází ze strachu a mylného dojmu, že když získáme kontrolu nad lidmi a okolnostmi a budeme je moci řídit podle svého, nebude nás moci nic překvapit, vždy budeme vědět, co a jak bude, a to že nám zajistí “bezpečí”. Jenže svět ani život nefungují podle naší omezené lidské logiky a přese všechny naše snahy se jí nikdy nepodřídí. To nejlepší, co můžeme udělat, abychom si zajistili všechno potřebné, je následovat kroky, k nimž jsme vedeni prostřednictvím přirozených tužeb a přání, pocitů, vizí, nápadů či znamení. Bůh, který nás vede prostřednictvím našeho vnitřního vedení, by nikoho z nás nevedl k ničemu špatnému. Jsme tady jako důležití poslové lásky a světla a jako takové nás prosto vede všude tam, kde můžeme svou láskou a světlem přispět. A jestliže nám něco v dávání či přijímání lásky a světla brání, láskyplně nám to odvádí z cesty, tak abychom mohli žít ten krásný zářivý život, kvůli kterému jsme sem přišli. 

* * *

Zdroj : adelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme:

svět zázraků